آسان ترین شیوه خودشناسی

آسان ترین شیوه خودشناسی

جلسات 12قدم

سه‌شنبه1403/1/7
تعطیل


سه شنبه1403/1/14
تسلیم


سه شنبه1/21/ 1403
غرور روحانی سدی عظیم در برابر اتصال به حقیقت


سه شنبه1403/1/28
عشق عامل اصلی در رشد کسب وکار

سه‌شنبه4/2/1403
وحدت‌وجود


سه‌شنبه11/2/1403
تسلیم‌خدا


دوشنبه17/2/1403
احساس‌تنش‌پیش‌ نیامده‌در‌آینده


سه‌شنبه25/2/1403
آرامش در تمام ابعاد وجودی

سه‌شنبه1/3/1403
حقایق اتصال و ارتباط باخدا


سه‌شنبه8/3/1403
ماندن در خواستن


سه‌شنبه15/3/1403
ندیدن و دیدن

سه‌شنبه22/3/1403
مواهب انتطباق با خدا


سه‌شنبه29/3/1403
حدومرز و اعتماد به نفس


تماس با ما
پنل کاربری
سبدخرید
جستجو